Obchodní podmínky

Vincario s.r.o.
Vlčí Vrch 433
257 21, Poříčí nad Sázavou
Česká republika
IČ: 05011833

Přečtěte si prosím pečlivě tyto Obchodní podmínky předtím, než začnete používat naši Webovou stránku, služby nebo produkty (společně dále jen "Služby"). VINCARIO (dále také jen "my") Vám poskytuje přístup k našim Službám. Přičemž jejich využití je podmíněno Vašim souhlasem s těmito Obchodními podmínkami. Využitím našich Služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto Obchodní podmínky. Pokud nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Obchodními podmínkami nebo nejste schopni souhlasit s těmito Obchodními podmínkami, není možné využít některé z našich Služeb. Tyto Obchodní podmínky tvoří právní základ mezi: (a) společností VINCARIO a Vámi, pokud s těmito Obchodními podmínkami souhlasíte; a (b) společností VINCARIO a subjektu, v jehož prospěch jednáte, pokud jste oprávněni využít některou z našich Služeb v zastoupení tohoto subjektu.

ZAŠKRTNUTÍM A KLIKNUTÍM PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKÉKOLIV Z NAŠICH SLUŽEB POTVRZUJETE, ŽE: (a) JSTE DOSÁHLI VĚKU OPRÁVNĚNÉHO K PRÁVNÍM JEDNÁNÍM VE VAŠI JURISDIKCI POBYTU; (b) JSTE PRÁVNĚ ZPŮSOBILÝ ČINIT PRÁVNÍ JEDNÁNÍ; A (c) SOUHLASÍTE S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD V PRŮBĚHU VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB VY NEBO TŘETÍ STRANA, ZA KTEROU JEDNÁTE, VYJÁDŘÍ NESOUHLAS S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB TÍMTO OKAMŽIKEM KONČÍ. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ K TĚMTO OBCHODNÍM PODMÍNKÁM NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE na .

 1. Definice

  Pokud kontext nevyžaduje něco jiného, ​​výrazy v těchto Obchodních podmínkách budou mít níže uvedené významy a tam, kde kontext připouští, bude singulární obsahovat množné číslo a naopak (výraz "včetně", pokud se zde používá, bude znamenat "bez omezení obecnosti pro výše uvedené "):

  "Údaje o vozidle" znamenají různé typy částí údajů o vozidlech, které jsou k dispozici na Webové stránce z databáze, které se týkají informací o vozidlech.

  "Spotřebitelem" se rozumí jakákoliv fyzická osoba, která jedná za účelem, který je mimo její obchodní, podnikatelskou nebo profesní činnost.

  "Databáze" znamená naši databázi a databáze třetích stran.

  "Číslo VIN" znamená identifikační číslo vozidla, které je jedinečným kódem používaným v automobilovém průmyslu pro identifikaci jednotlivých motorových vozidel, tažených vozidel, motocyklů, skútrů a mopedů, jak je definováno v ISO 3833.

  "Webová stránka" znamená webovou stránku provozovanou naší společností pod názvem "VIN Decoder by Vincario" v internetové doméně "vindecoder.eu".

  "API" je zkratka pro Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací.

 2. Území

  Naše služby nabízíme k využití celosvětově (dále jen "území"). Společnost VINCARIO může kdykoli změnit území k využívání našich Služeb aktualizací těchto Obchodních podmínek v souladu s postupem stanoveným v odstavci 12.

 3. Zabezpečení, heslo a osobní použití

  Jste výlučně odpovědní za zachování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Musíte podniknout kroky k zajištění toho, aby ostatní nezískali přístup k Vašemu heslu a účtu. Naši pracovníci se Vás nikdy nebudou ptát na Vaše heslo. Je zakázáno svůj účet převádět či sdílet s někým dalším a vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit Váš účet, pokud tyto kroky budete činit.

  Přístup k Vašemu účtu je výhradně pro Vaše osobní použití. Nesmíte sdílet své přihlašovací údaje s nikým jiným. Jakékoliv porušení v tomto ohledu povede k okamžitému ukončení účtů a příslušným soudním jednáním. Jste oprávněni prodávat nebo komerčně využívat údaje o vozidle, které jste získali z této Webové stránky.

 4. Postup získání Údajů o vozidle a platby

  Přístup k určitým oblastem Webové stránky a získání Údajů o vozidle je zpoplatněn. V takovém případě se platba uskuteční výhradně prostřednictvím poskytovatelů platebních služeb uvedených na Webové stránce (např. Adyen) kreditní kartou nebo jinými prostředky, které jsou poskytovány.

  V případě, že chcete získat Údaje o vozidle, musíte nejprve uvést číslo VIN (jak je požadováno ve formuláři na Webové stránce), abyste zjistili, zda máme nějaké informace o konkrétním vozidle. Poskytujeme Vám seznam všech dostupných údajů o vozidle. V případě, že chcete zobrazit dostupné údaje o vozidle v čitelné podobě, vyplňte fakturační údaje a objednávejte prostřednictvím platební brány třetí strany. Dohoda mezi Vámi a Vincario o poskytnutí Údajů o vozidle se považuje za uzavřenou v okamžiku provedení platby od Vás. Ustanovení uvedená v tomto dokumentu a v našich Pravidlech ochrany osobních údajů tvoří právní rámec dohody mezi Vámi a námi.

  Ceny Údajů o vozidle v různých variantách jsou uvedeny na Webové stránce. Na Webové stránce můžete objednat předplatné určených čísel Údajů o vozidle během stanovených časových období. Cena těchto předplatných (poskytovaných na Webové stránce) se liší a závisí na časovém období a počtu údajů o vozidle, pro které je předplatné poskytováno.

  V případě, že je databáze v době, kdy máte nárok na využívání našich Služeb na základě předplatného déle než 1 den nedostupná, bude doba příslušného upisování podle potřeby rozšířena na požádání uživatele tohoto předplatného.

 5. Vrácení / zrušení

  V případě, že Vám poskytneme nesprávné údaje v rámci hledání na Webové stránce a/nebo API hledání a nesprávnost údajů bude jasně prokázána (tzn. reklamace bude uznána), máte nárok na 1 (jedno) nové hledání zdarma.

  Údaje o vozidle jsou automaticky generovány a v souladu s limity uvedenými na Webové stránce jsou k dispozici okamžitě po uzavření smlouvy mezi Vámi a námi ohledně poskytnutí Údajů o vozidle. Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění při získávání Údajů o vozidle, které se objevily v důsledku technických problémů nebo jsou způsobené třetí osobou nebo za účelem udržování Webové stránky a aktualizací softwaru.

  Pokud od nás požadujete fakturu, můžete si stáhnout fakturu za každou transakci v Historii svého uživatelského účtu na Webové stránce.

  Závaznou objednávkou Spotřebitel projevil výslovný souhlas se zánikem možnosti odstoupení od smlouvy vzhledem k tomu, že digitální obsah mu byl dodán ještě před uplynutím 14-ti denní lhůty k odstoupení od smlouvy.

 6. Dodací podmínky

  Webový přehled se zobrazí okamžitě po úspěšném zpracování transakce. Uživatel také může při přihlášení zobrazit a stáhnout zprávu VIN v sekci historie uživatele https://vindecoder.eu/cz/my/history.

  Zpráva rozhraní API je vrácena okamžitě po odeslání vyhledávání "Dekódování".

  Webový report je účtován pouze jednou za každý VIN. Požadavek můžete opakovat pro stejné VIN, abyste získali přístup ke zprávě vozidla bez dodatečného poplatku. API report je zpoplatněn jednou za každý unikátní VIN v rámci jedné API verze.

 7. Politika ochrany osobních údajů a bezpečnostní politiky pro spotřebitelská data

  Aby bylo možné přistupovat k předplaceným Službám na těchto Webových stránkách, budete muset použít účet a heslo, které lze získat vyplněním online registračního formuláře, který požaduje určité osobní údaje ( „Registrační údaje“). Při registraci souhlasíte s tím, že veškeré informace uvedené v Registračních údajích jsou pravdivé a přesné a že budete tyto informace udržovat a aktualizovat podle potřeby, aby byly aktuální, úplné a přesné.

  Informace, které obdržíme při používání tohoto webu včetně Vašich Registračních údajů, podléhají našim Pravidlům ochrany osobních údajů, které jsou výslovně začleněny do těchto Obchodních podmínek.

 8. Odmítnutí záruk

  VŠECHNY MATERIÁLY A SLUŽBY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, NEBO ZÁRUKY NEPORUŠENÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE (A)SLUŽBY SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY (B) SLUŽBY NEBUDOU PŘERUŠENÉ, BUDOU VČASNÉ A BEZCHYBNÉ, (C) VÝSLEDKY BUDOU PŘESNÉ A SPOLEHLIVÉ , NEBO (D) KVALITA NAŠICH SLUŽEB SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A NEBUDE OBSAHOVAT ŽÁDNÉ NEDOSTATKY ANI CHYBY.

  TATO WEBOVÁ STRÁNKA BY MOHLA OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEBO JINÉ CHYBY, NEPŘESNOSTI ČI JINÉ TYPOGRAFICKÉ CHYBY. JSME OPRÁVNĚNI PROVÉST ZMĚNY SLUŽEB VČETNĚ ZMĚNY CENÍKŮ UVEDENÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE A TP KDYKOLIV BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. UPOZORŇUJEME, ŽE MATERIÁLY UVEDENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE MOHOU BÝT ZASTARALÉ , PŘIČEMŽ MY JSME SE NEZAVÁZALI K ŽÁDNÉ PRAVIDELNÉ AKTUALIZACI. VYUŽÍVÁNÍM NAŠICH SLUŽEB ČI STAŽENÍM JAKÝCHKOLIV PODKLADŮ ČI INFORMACÍ Z WEBOVÉ STRÁNKY BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VŠECHNY KROKY ČINÍTE NA VLASTNÍ RIZIKO A VAŠÍ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST.

 9. Ukončení užívání (zásady ukončení)

  Souhlasíte s tím, že můžeme dle vlastního uvážení zrušit nebo pozastavit přístup na celý web nebo na jeho část s upozorněním nebo bez upozornění a z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení těchto Obchodních podmínek. Jakákoli podezřelá, podvodná, zneužívající nebo nezákonná činnost může být důvodem pro ukončení naší spolupráce a může být postoupena k dalšímu řízení před orgány státní správy.

  Po ukončení nebo pozastavení, bez ohledu na důvody, Vaše právo používat Služby dostupné na těchto Webových stránkách okamžitě skončí a potvrzujete a souhlasíte s tím, že můžeme Váš účet okamžitě deaktivovat nebo smazat. Můžeme také smazat všechny soubory uložené na Vašem účtu a všechny související informace. Nebudeme zodpovědní vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv nároky nebo škody vyplývající z jakéhokoliv ukončení nebo pozastavení nebo jiných opatření, která nás provedla v souvislosti s takovým ukončením nebo pozastavením.

 10. Webové stránky třetích stran

  Tyto Webové stránky Vás mohou propojit s jinými webovými stránkami na internetu nebo obsahovat odkazy na informace, dokumenty, software, materiály a / nebo služby poskytované jinými stranami. Tyto další stránky a strany nejsou pod naší kontrolou. V důsledku toho nepřebíráme zodpovědnost za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost nebo jakýkoli jiný aspekt stránek. Zařazení takového odkazu je poskytováno pouze pro Vaši orientaci a neznamená, že bychom poskytovali nějakou záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovnou nebo implicitní. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů na těchto uvedených stránkách.

 11. Omezení odpovědnosti

  V žádném případě nepřekročí souhrnný závazek společnosti VINCARIO založený na, v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami nebo Službami případné poplatky, které jste zaplatili za naše Služby, které vedlo ke vzniku nároku v podané žalobě.

 12. Změny

  Výslovně si vyhrazujeme právo kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky s předchozím oznámením a další žádostí o schválení. Vaše další užívání těchto Webových stránek po těchto změnách bude znamenat uznání změněných Obchodních podmínek a souhlasu s dodržováním nového znění těchto Obchodních podmínek.

 13. Obecná ustanovení
  1. Převedení

   Společnost VINCARIO může uzavřenou smlouvu na naše Služby převést zcela nebo zčásti bez předchozího upozornění nebo předchozího souhlasu. Tuto smlouvu nesmíte převést úplně ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu společnosti VINCARIO a jakékoliv takové zadání bez předchozího písemného souhlasu společnosti VINCARIO nebude mít žádný vliv.

  2. Oznámení

   Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá oznámení nebo jiná sdělení, která jsou k nám předložena, se považují za řádně doručené, pokud mají písemnou formou a jsou doručena osobně, kurýrem nebo uloženou poštou, předplacenou poštou, doporučenou poštou a adresované společnosti Vincario s.r.o., Vlčí Vrch 433, 257 21, Poříčí nad Sázavou, Česká republika.

  3. Vyšší moc

   Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení v těchto Obchodních podmínkách nebudeme dodržovat tyto Obchodní podmínky pro nesplnění našich závazků v důsledku nebo z důvodu příčin mimo naši přiměřenou kontrolu, jako je: požár, povodeň, zemětřesení, epidemie, vulkanická erupce, nepříznivé povětrnostní podmínky, bouře, hurikán nebo jiná přírodní katastrofa, stávka, výluka, pracovní spor; válka, invaze, akt cizích nepřátelských skupin (bez ohledu na to, zda byla válka prohlášena či nikoliv), revoluce, občanské války, revoluce povstání nebo vojenská nebo uzurpovaná moc, terorismus, akt sabotáže, občanské nepokoje, blokáda, nepokoje, civilní rozruch, nebo selhání napájení, přerušení nebo selhání internetu nebo jiného telekomunikačního zařízení, sítě nebo prostředků telekomunikace, počítačového viru nebo chyby, počítačové infiltrace třetí strany, útok hackerů, vládní omezení nebo jakýkoli jiný čin nebo okolnost která významně zvyšuje nebo ovlivňuje riziko nebo nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost veřejnosti.

  4. Výjimky

   Neúspěch VINCARIO na trvání nebo prosazování přísného plnění jakéhokoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebude chápán jako vzdání se jakýchkoli ustanovení nebo práv. Jakékoli vzdání se podmínek uvedených v tomto dokumentu společností VINCARIO musí být písemné a musí být podepsáno oprávněným pracovníkem společnosti VINCARIO a výslovně odkazovat na příslušná ustanovení Smluvních podmínek. Zřeknutí se jakéhokoli ustanovení tohoto ustanovení v jednom případě nebrání jeho prosazování při příštích příležitostech.

  5. Oddělitelnost

   Pokud je jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné jakýmkoli soudem příslušné jurisdikce, pak: (i) toto ustanovení bude pouze v rozsahu takové neplatnosti nebo nevymahatelnosti, pokud je to použitelné, považováno za vynechané a zbývající ustanovení budou i nadále v plné platnosti a účinnosti; a (ii) toto určení nebude mít vliv na zákonnost, platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto Smluvních podmínek ani na zákonnost, platnost nebo vymahatelnost tohoto ustanovení v žádné jiné jurisdikci.

  6. Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo konání a osvobození od dané třídy

   Tyto Obchodní podmínky se řídí a vykládají podle zákonů České republiky. Případný spor bude řešen u příslušného českého soudu.

  7. Jazyk

   Je výslovné přání stran, aby tyto Obchodní podmínky byly vypracovány v anglickém a českém jazyce.

  8. Kontakt na zákaznický servis

   Kontaktní formulář na adrese: https://vindecoder.eu/cz/contact-us
   Email:
   Adresa: Vincario s.r.o., Vlčí Vrch 433, 257 21 Poříčí nad Sázavou, Česká republika

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 2022-10-18.